Ragetlieregeling nogmaals bevestigd

HR 20 december 2013, JAR 2014/34

Casus
In deze zaak betrof het een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij maakt kenbaar aan zijn werkgever dat hij bij een andere werkgever in dienst treedt. Deze overstap wordt gemaakt, maar een maand later krijgt de werknemer spijt en treedt weer terug in dienst bij zijn oude werkgever. Echter, nu niet op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde, maar voor bepaalde tijd. Na een eenmalige verlenging wordt de arbeidsovereenkomst niet voor een tweede maal verlengd en loopt de arbeidsovereenkomst dan ook van rechtswege af.

De wet
De wet zegt daarover dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege (dus zonder opzegging) wanneer de tijd is verstreken waarvoor zij is aangegaan volgens artikel 7:667 lid 1 BW. Het vierde lid van dit artikel maakt hier een uitzondering op indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst die een voortzetting vormt van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd “die anders dan door rechtsgeldige opzegging of ontbinding door de rechter is geëindigd”. (de zg. Ragetlieregel)

Dit is slechts wanneer tussen de overeenkomsten een tussenpozen van minder dan drie maanden heeft gezeten.

Standpunt van de HR
In zijn overwegingen neemt de HR mee dat bij beëindiging “anders dan door rechtsgeldige opzegging of ontbinding door de rechter” de Ragetlieregel er op toeziet dat bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontslagbescherming niet wordt gerealiseerd.
Dat wil zeggen er heeft geen toetsing door het UWV of door de Kantonrechter heeft plaatsgevonden. Het strookt volgens de HR dan ook niet met de ratio van de regel om in deze zaak de opzegging als een ‘rechtsgeldige opzegging’ te beschouwen. Immers, er heeft geen toetsing van het ontslag plaatsgevonden.

Praktische invulling
In deze uitspraak wordt nogmaals bevestigd dat werkgevers niet zondermeer er vanuit kunnen gaan dat het dienstverband door het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd. De ondernemer dient zich er goed van te vergewissen of er geen ontslagvergunning bij het UWV dient te worden aangevraagd of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter dient te worden gestart.

De juristen van de Raadgevers zijn gespecialiseerd in het beoordelen of er een rechtsgeldig einde gekomen is aan de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Neemt u zekerheidshalve in geval dat u beëindiging van de arbeidsrelatie overweegt contact op met uw accountjurist. In de meeste gevallen is dergelijk advies kosteloos onder uw (uitgebreid) abonnement.

Start typing and press Enter to search