Update: compensatie transitievergoeding

Al tijden hangt er een wetsvoorstel in de lucht om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan een werknemer bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid: ontslag na 2 jaar arbeidsongeschiktheid.
Dit wetsvoorstel is op 5 juli 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en vervolgens versneld aangenomen door de Eerste Kamer.

Dit betekent dat de compensatie van de transitievergoeding voor 99,9 % een feit is. De wet zal in werking treden op 1 april 2020. Die tijd heeft het UWV nodig om de terugbetalingen in te regelen. De wet heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. 

De compensatie zal worden toegekend bij alle vormen van beëindiging: met wederzijds goedvinden, door opzegging of door ontbinding. 

Wat betekent de nieuwe wet? 

Werkgevers beschouwen het vaak als onrechtvaardig om voor arbeidsongeschikte werknemers ook nog een transitievergoeding te betalen. Zij hebben voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst namelijk al twee jaar het loon tijdens ziekte doorbetaald en kosten gemaakt voor re-integratie van de werknemer in zijn bedrijf of bij een andere werkgever.
Veel werkgevers houden hun werknemers na die tweejaarstermijn daarom maar in dienst in een ‘slapend dienstverband’, zodat zij geen transitievergoeding verschuldigd zijn.  

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet is dit niet meer nodig. Zodra de wet in werking is getreden betaalt het UWV aan de werkgever een compensatie die in beginsel gelijk is aan de hoogte van de transitievergoeding.
Vanaf 1 april 2020 wordt compensatie toegekend voor alle uitbetaalde transitievergoeding aan langdurig zieken sinds 1 juli 2015: de datum waarop de transitievergoeding in werking trad.

Om misbruik van deze nieuwe regeling te voorkomen, gelden vier beperkingen: 

  1. De compensatie is gelijk aan de transitievergoeding waarop een werknemer recht zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt, dus op het moment dat de ziekte 2 jaar heeft geduurd; 
  1. De compensatie kan ook niet meer bedragen het tijdens de ziekte van de werknemer door de werkgever doorbetaalde loon.
    De hoogte van de compensatie is dus is gemaximeerd tot het loon over de twee jaren arbeidsongeschiktheid van de werknemer; 
  1. Wanneer aan de werkgever een zogenoemde loonsanctie is opgelegd door het UWV in verband met het onvoldoende nakomen van de re-integratieverplichtingen, telt periode van de loonsanctie niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie; 
  1. Bij een beëindiging met wederzijdse goedvinden zal er nooit meer aan compensatie worden verstrekt dan de transitievergoeding waar recht op zou geweest als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding zou zijn geëindigd.

Geldt het voor iedere werkgever? 

In de Eerste Kamer is door GroenLinks nog gevraagd of de compensatie voor alle werkgevers geldt of komt er een grens aan de omvang van een werkgever om voor deze compensatie in aanmerking te komen? Deze vraag is bevestigend beantwoord: de compensatie geldt voor alle werkgevers, ongeacht grootte.

Afwijken bij cao 

In de wet is een regeling opgenomen dat het mogelijk is om bij cao een vervangende cao-voorziening te treffen. Het is belangrijk dat cao-partijen hierover goede afspraken maken. Het is verstandig als werkgever bij uw werkgeversorganisatie te informeren naar de voornemens voor een vervangende cao-voorzieningen. 

Wat te doen als werkgever 

Werkgevers kunnen nu al anticiperen op de aangenomen wet.
Zij kunnen nu met een gerust hart een vaststellingsovereenkomst met de werknemer sluiten om zo de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen na twee jaar ziekte wegens in langdurige arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid. Daarbij kan de transitievergoeding aan de werknemer worden toegekend.

Bovendien hoeven werkgevers nu niet langer hun langdurig arbeidsongeschikte werknemers in een slapend dienstverband te houden.
Doordat de compensatieregeling beperkt is tot de hoogte van de transitievergoeding op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt, kunnen zogenaamde slapende dienstverbanden nu juist financieel ongunstig uitwerken.
Het UWV compenseert namelijk niet het deel van de transitievergoeding die is veroorzaakt door het slapend dienstverband.

Het is dan ook verstandig om als werkgever stil te staan bij de gevolgen van een slapend dienstverband van een arbeidsongeschikte werknemer. Het is goed om na te gaan welke slapende dienstverbanden er nog in stand worden gehouden. 

Voor nieuwe gevallen adviseren wij vanaf nu om hieraan zo snel mogelijk een einde te maken. Dat heeft wel tot gevolg dat u de transitievergoeding nog bijna 2 jaar moet voorfinancieren.

Maak vooral een bewuste keuze om achteraf niet voor verassingen komen te staan. 

Contact 

De arbeidsjuristen van De Raadgevers denken hierin uiteraard graag met u mee. Neemt u gerust contact met ons op voor nader advies over het slapend houden of wakker schudden van het dienstverband van een langdurige zieke werknemer!

Dit artikel is geschreven door Judith van der Woude, senior jurist arbeidsrecht 

Start typing and press Enter to search