Nieuwe arbo-wetgeving doorgelicht

Sinds 1 juli 2017 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Arbowetgeving met als belangrijkste aandachtspunt de aanscherping van de eisen aan het basiscontract met Arbodienstverleners.
Bij de invoering van deze wijzigingen is er een coulanceperiode afgesproken van één jaar om bedrijven de mogelijkheid te bieden om nieuwe afspraken te maken met hun arbodienstverleners en er voor te zorgen dat de wijzigingen juridisch correct doorgevoerd worden.
Deze coulanceperiode loopt bijna op zijn einde. Vanaf 1 juli van dit jaar moeten alle bedrijven voldoen aan de nieuwe Arbowetgeving!

Reminder: samenvatting van de nieuwe Arbo-maatregelen

Basiscontract

De instelling van het basiscontract is een van de belangrijkste wijzigingen binnen de nieuwe Arbowetgeving. Met de komst van het basiscontract worden er minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgever. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en arbodienstverlener. Uiteraard kan dit basiscontract worden aangevuld met extra afspraken indien dit gewenst is.
Heeft u nog geen nieuw basiscontract ontvangen van uw arbodienstverlener, trek dan snel aan de bel!

Overige wijzigingen in de Arbowetgeving

  • Werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken met vragen over de gezondheid in de relatie tot het werk. Denk hierbij aan een open spreekuur.
  • Bedrijfsarts moet vrije toegang hebben tot de werkvloer om beter inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting van het werk te krijgen.
  • Preventie staat centraal. De bedrijfsarts krijgt meer een adviesrol en moet adviseren over preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken.
  • Werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere – onafhankelijke –  bedrijfsarts tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om geen second opinion te laten doen.
  • Bedrijfsartsen kunnen beroepsziekten melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben.
  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De benoeming binnen de organisatie zal met instemming van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) plaatsvinden.
  • De OR krijgt meer betrokkenheid bij het arbobeleid en daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere Arbodeskundigen de mogelijkheid overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken werknemers.

Sancties

De nieuwe wijzigingen zijn ingegaan op 1 juli 2017. Vanaf deze datum konden werknemers al aanspraak maken op hun meer uitgebreide rechten.
Door de coulanceperiode die werd gegeven om bedrijven te tijd te gunnen de nieuwe wijzigingen te implementeren, werden er bij overtreding / niet nakoming echter nog geen sancties opgelegd door de Inspectie SZW. Nu de coulanceperiode per 1 juli van dit jaar afloopt kan de Inspectie SZW boetes uitdelen als de veranderingen niet worden doorgevoerd.

Arbodienstverlening blijft maatwerk en daarom is het aan te raden om uw arbozorgcontracten goed te laten nakijken of de contracten aan alle juridische eisen voldoen. De Raadgevers staat voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw bedrijf geheel voldoet aan de nieuwe Arbowetgeving

Start typing and press Enter to search