Duurzame inzetbaarheid van personeel

In tijden waarin de arbeidsproductiviteit toeneemt en de pensioengerechtigde leeftijd steeds verder opschuift, wordt duurzame inzetbaarheid van uw personeel een steeds belangrijker onderwerp. In Finland had men eerder dan in andere landen te maken met een vergrijzende beroepsbevolking en is er tijdig nagedacht over te nemen maatregelen. In opdracht van de Finse overheid heeft het Finnish Institute of Occupational Health de Work Ability Index (WAI) ontwikkeld, waarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan worden gemeten en er actief kan worden gewerkt aan de verbetering hiervan.

Het begrip werkvermogen

Inmiddels is de WAI in veel landen geïntroduceerd. De WAI-vragenlijst is een vragenlijst die het werkvermogen meet. Werkvermogen is opgebouwd uit gezondheid, competenties,  normen en waarden leiderschapsstijl, arbeidsomstandigheden en werkprocessen. Werknemer en werkgever dragen beiden bij aan werkvermogen. Met de WAI-vragenlijst maakt een werknemer op vrijwillige basis een inschatting van zijn werkvermogen. De vragenlijst gaat onder andere over het werk dat iemand doet, kennis en vaardigheden, over normen en waarden en gezondheid. Hoe hoger de score, hoe beter het werkvermogen. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller van de inzetbaarheid van iemand in de eigen functie, nu en in de toekomst. Wetenschappelijk is aangetoond dat positief werkvermogen bijdraagt aan de productiviteit van medewerkers en de kans op uitval vermindert

Personal en Company Radar

De Personal en Company Radar, waarvoor De Raadgevers een licentie heeft, zijn instrumenten die recent zijn ontwikkeld en als resultaat uit een project voortkomen dat als doelstelling had werknemers minstens tot hun pensioenleeftijd vitaal en met plezier te kunnen laten werken. Deze doelen wilde men bereiken door samen werkprocessen te ontwikkelen, welzijn van medewerkers te bevorderen en hun arbeidsgeschiktheid in stand te houden. De maatregelen moesten betrekking hebben op jongere werknemers, werknemers van middelbare leeftijd en op oudere werknemers. Ze zijn dus geschikt voor elke levensfase.

Wat kunnen de instrumenten ‘Personal Radar en ‘Company Radar’ bewerkstelligen?

De Personal Radar geeft personen en ondernemingen een beeld over factoren om het werkvermogen en werkplezier te behouden of te verbeteren. De werknemer krijgt de uitslag van de vragenlijst zelf en kan deze meenemen als input voor functioneringsgesprekken of gesprekken met arboarts. De werkgever kan aan de hand van de bedrijfsscore zien op welke gebieden verbetering nodig is vanuit het oogpunt van de werknemer. De uitslag van de verzamelde Personal Radars dienen als input voor de Company Radar. Het is mogelijk om naast een totaalscore van een bedrijf de uitslag te splitsen naar functiegroep, leeftijdscategorie, geslacht of afdeling. Om de privacy te waarborgen kan het rapport worden opgemaakt mits er minstens vijftien respondenten zijn in de betreffende categorie.

De Company Radar is een tool voor het maken van een praktisch plan van aanpak, waarin op basis van dialoog acties, verantwoordelijkheden en termijnen worden benoemd. Het is een interactieve methode, waarbij een werkgroep, vertegenwoordigers van een organisatie onder leiding van een onafhankelijke facilitator, concrete acties benoemt waaraan de leden van de werkgroep zich samen verbinden.

Wat kan De Raadgevers hierin betekenen?

De Raadgevers beschikt over facilitators die onder licentie van ‘Blik op Werk’ samen met u kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. H. (Hilde) te Braak. U kunt haar bereiken via htebraak@deraadgevers.nl of via 06-53350558.

Start typing and press Enter to search